برنامه عملیاتی ۹۸

مقدمه

اداره توسعه فرهنگ شهروندی در راستای تحقق وظایف سازمانی خود و برای نیل به برنامه عملیاتی سال ۹۸ با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و ایجاد فضای گفتگومندی در تمام ارکان شهر اعم از مدیران شهری و مدیران ادواری اداره شهروندی، بررسی برنامه عملیاتی سالهای گذشته ،درنظر گرفتن اسناد بالادستی و برنامه های مصوب سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی و با بهره گیری از کتابچه چشم انداز شهروندی تدوین شده در سال ۹۷،مجموعه پژوهشهای شهروندی(بررسی ارتقاء حس مسئولیت پذیری در شهروندان،بررسی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر،چشم انداز و راهبردها و… )و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با مدیران عامل سازمان های مرتبط با مسائل شهروندی جهت دستیابی به اولویت ها و ریز موضوعات محتوایی شهروندی،برنامه عملیاتی پیش رو را  استخراج و مبنای کار خود قرار داده است.

برنامه عملیاتی اداره توسعه فرهنگ شهروندی در سال ۹۸