با تـــوجه به شـــیوع ویـــروس کـرونا در صـــورت نــیاز به طـــرح های فـــرهنـگ ســـازی اســتفاده از مـاسـک و دریــافت فــایل اصــلی طـرح ها به صــورت رایــگان با شـماره هـای اداره تــوسـعه فــرهنگ شــهروندی تــماس بـــگیرید.