چشم انداز و راهبرد اداره شهروندی

پیشگفتار

اداره‌ی توسعه‌ی فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، درراستای تحقق وظایف سازمانی خود موظف است، با ایجاد و رعایت (فضای گفتگومندی) در تمام ارکان شهر، اعم از شهروندان و مدیران شهری در رفتار و تعاملات‌شان، فضای جدیدی را ایجاد نماید تا از این طریق بتواند هدف تحول برنامه‌ی عملیاتی این اداره را با رویکرد تأثیرگذاری بر الگوهای رفتاری محقق سازد.

برای تحقق این مهم، اهداف زیر باید مدنظر قرار ‌گیرد:

الف) افزایش و ارتقاء حس تعلق به شهر؛

ب) ارتقاء حس مسئولیت‌پذیری؛

ج) افزایش مشارکت.

برای تحقق موارد فوق که مبتنی بر نیازها و بندهای وارده در اسناد بالادستی شهر و شهروندی است و با درنظر گرفتن هدف طرح، (ایجاد تحول بر الگوهای رفتاری)، از تئوری‌ها و روش‌های بازاریابی تغییرات اجتماعی در برنامه‌ریزی و اجرا استفاده می‌گردد

ازاین‌رو طرح تحول برنامه‌ی عملیاتی، با نگاه به دستاوردهای گذشته‌ی این اداره و به‌منظور بهبود وضعیت موجود فرهنگ شهروندی، در پی آن است تا با توجه به اصل گفتگومندی به‌عنوان فضای حاکم بر فعالیت‌ها و تعاملات مردم و شهروندان به اهداف ذکرشده برسد.

چشم انداز و راهبرد اداره شهروندی