اسامی هنرمندانی که به نمایشگاه آثار نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فرهنگ شهروندی راه یافته اند