برپایی کارگاه نقاشی بمناسبت روز آتش نشانی و ایمنی

برپایی کارگاه نقاشی بمناسبت روز آتش نشانی و ایمنی