اجرای نور نمای سه بعدی پل خواجو در نوروز

اجرای نور نمای سه بعدی پل خواجو در نوروز