طی مراسمی از چهار کتاب شهروندی با عنوان ( شهر بخیر) رونمایی شد