همایش (از کوره در نرویم) در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار می شود