فرهنگ سازی دوچرخه سواری در صدر برنامه های کمیته فرهنگ شهروندی قرار گرفت