ارائه ایده

1_قبل از ارسال ایده های خود، مطالعه فایل خلاصه آیین نامه نظام پیشنهادات شهرداری اکیدا توصیه می شود.

2_ایده پردازان گرامی می توانند پس از مطالعه فایل آیین نامه فوق و صفحات ۱۳ تا ۲۱ برنامه عملیاتی ۹۸ موجود بر روی سایت اداره شهروندی، موضوعات دارای اولویت ویژه این اداره را مشاهده نموده و بر اساس آن ایده خود را ارایه نمایند.
۳_ برای ثبت ایده خود، به سایت شهرداری اصفهانisfahan.ir، قسمت خدمات الکترونیکی، بخش ارتباط مردمی/ثبت پیشنهادات شهروندان مراجعه فرمایید.