توزیع ۳۰ هزار بروشور با عنوان ( بازگشت قاتل خاموش) در اصفهان